۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

یادآوری

.
برای پرهیز از خطا: باید نخست از هر چه قرار است نابودش کنیم، قاطعانه دفاع کنیم؛ اگر خرد شد، خرد شده، اما در برابر نابودی مقاومت کرده است.


پندهای سورائو
.
.